Naruurwandeling Ottershagen

Zondag 19 april 2015

Op deze frisse morgen, om 6 uur met 8 liefhebbers onder leiding van Jan Nijmeijer, keken we in het Beneden-Dinkeldal naar de ontluikende natuur. Het is een open gebied met weilanden die bij hoog water deels onder water staan. Langs de randen staan loofbosjes. De vochtige weilanden en ondieptes in het water trekken allerlei moeras- en weidevogels aan zoals: kievit, grutto, wulp, tureluur en watersnip. De kleine karekiet vindt beschutting in de rietkragen. In het bos broeden roodborst, vink, zanglijster en wielewaal.
   Het Beneden-Dinkeldal met het natuurgebied Ottershagen als kern, is een natte verbinding in de Ecologische Hoofdstructuur, het groene lint van aaneengesloten Nederlandse natuurgebieden. Het gebied is belangrijk voor de regio vooral voor weidevogels. Die vinden voldoende voedsel en beschutting om hun jongen groot te brengen. De zeldzame boomkikker is in het voorjaar nog steeds te horen en om hun vrouwtjes te lokken laten de gifgroene mannetjes met hun lokroep weten waar ze zitten. Als de weidevogels over elkaar heen buitelen en de voorjaarsbloemen bloeien en het gebied inkleuren is het zeer de moeite waard om het gebied te bezoeken.
   Ottershagen, een uiterst waardevol weidevogelgebied. Onlangs verscheen het overzicht van de resultaten van 2014 m.b.t. het Weidevogelmeetnet in Overijssel. Dit onderzoek laat zien hoe het hier met de weidevogels is gesteld. Over het algemeen kunnen we stellen dat het nog steeds niet best gaat. De aantallen gaan jaarlijks achteruit. De grootste zorgenkindjes zijn de grutto, de kievit en de scholekster. Ondanks alle beschermingsmaatregelingen nemen de aantallen fors af. De oorzaken zijn bekend: vooral de schaalvergroting waardoor kleine landschapselementen als houtwallen en overhoekjes zijn verdwenen
   We begonnen onze wandeling aan de linkerkant van de Dinkel en zagen op het water een paar kuifeendjes. We volgden het pad en hoorden graspiepers, gele kwikken, een roodborsttapuit. Later nog een patrijs, een torenvalk en een boompieper. Na een uurtje wandelen kwamen we bij de observatiehut. Natuurmonumenten heeft deze oude veeschuur verbouwd tot observatievogelhut en het resultaat is prachtig. Je kunt van hieruit de vogels dicht voor je neus observeren. En er zit van alles, alle soorten eenden, ganzen, kemphanen, plevieren, watersnippen en nog veel meer, teveel om op te noemen.
Het was een mooie leerzame morgen en we lieten ons de koffie na afloop goed smaken.
Jos Schabbink